Organizacja

Obszarami, które wyróżniają Warszawskie Warsztaty Pianistyczne spośród innych kursów instrumentalnych są program i organizacja. Oba te obszary są ze sobą ściśle powiązane. Organizacja Warsztatów wynika jednak z nadrzędnej ideologii, jaką są założenia programowe. Założenia te – co omówione jest szczegółowo w rozdziale REPERTUAR – zakładają dla każdego uczestnika trzy cykle po trzy lekcje z trzema wykładowcami. Założenie zorganizowania dziewięciu lekcji poświęconych przynajmniej trzem pozycjom repertuaru w ciągu dziesięciu dni wymaga zarówno odpowiedniego podziału repertuaru każdego uczestnika pomiędzy wykładowców, jak i precyzyjnego zorganizowania intensywnego ćwiczenia wraz z odpowiednią rozgrzewką przed każdą lekcją.

PRZYDZIAŁ DO WYKŁADOWCÓW

ustalany jest przez Dyrektora Warsztatów w oparciu o ewentualne postulaty uczestników lub ich stałych nauczycieli. Począwszy od XV Warsztatów w 2014 roku wprowadzone zostały zmiany do założeń podziału na grupy uczestników, które wcześniej przydzielane były do jednego z zespołu trzech wykładowców. Według założeń obowiązujących do 2013 roku włącznie – do Grupy I przydzielani byli wszyscy zaakceptowani do udziału w Warsztatach studenci akademii, a do Grupy II – wszyscy uczniowie szkół muzycznych I-go stopnia. Uczniowie szkół muzycznych II-go stopnia natomiast przydzielani byli do Grupy I lub II decyzją Dyrektora Warsztatów (po konsultacji z wykładowcami) na podstawie swoich dotychczasowych osiągnięć.

Zmiana w tym działającym przez 14 lat systemie nastąpiła od XV Warsztatów w 2014 roku, kiedy zniesiono tzw. Grupy. Od tego momentu każdy uczestnik przydzielany jest do trzech wykładowców na podstawie decyzji Dyrektora Warsztatów podjętej czasem na wniosek uczestnika, najczęściej jednak na wniosek nauczyciela prowadzącego.

Dolną granicą wieku, decydującą o przyjęciu uczestnika na Warsztaty, jest ukończenie III klasy szkoły muzycznej I-go stopnia.

Lista z przydziałem uczestników do wykładowców opublikowana zostaje drukiem na głównej tablicy ogłoszeń warsztatów w szkole oraz na stronie internetowej w zakładce ORGANIZACJA w dniu otwarcia warsztatów.

PODZIAŁ REPERTUARU

dokonywany jest na zasadzie negocjacji przez kadrę wykładowców i odbywa się wieczorem, w dniu rozpoczęcia Warsztatów, bezpośrednio po ceremonii otwarcia. Każdy uczestnik przedstawia kadrze wykładowców pozycje repertuaru przygotowanego do opracowania na Warsztatach oraz zarówno swoje ewentualne preferencje, jak i preferencje swojego nauczyciela dotyczące przydziału pozycji repertuarowych do konkretnych wykładowców. Kadra ustala przydział w obecności uczestnika na drodze otwartej dyskusji i – ewentualnie – negocjacji.

Przydział repertuaru zostaje w ciągu pierwszych trzech dni trwania kursu opublikowany drukiem na głównej tablicy ogłoszeń warsztatów w szkole oraz na stronie internetowej w zakładce REPERTUAR.

ROZKŁAD LEKCJI

Lekcje i ćwiczenie odbywają się w budynku przy ul. Bednarskiej 11. Rozkład lekcji opracowany zostaje na podstawie przydziału uczestników do wykładowców i zakłada tryb rotacyjny. Rotacja lekcji dotyczy zarówno godzin, jak i sal wykładowych. Chodzi o to, aby wszyscy uczestnicy traktowani byli w tym względzie w miarę równo i sprawiedliwie.

Organizatorom Warsztatów zależy na tym, by uczestnicy – oprócz aktywnego udziału we własnych lekcjach – uczęszczali na zajęcia innych uczestników jako słuchacze. W tym celu publikowany jest REPERTUAR, który wraz z dziennym planem lekcji jest bardzo czytelnym źródłem informacji o tym jaki utwór, z którym wykładowcą i w której sali jest aktualnie opracowywany. Obserwowanie zajęć innych uczestników nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Rozkład lekcji opublikowany jest drukiem na odpowiedniej tablicy ogłoszeń Warsztatów w Szkole oraz na stronie internetowej w zakładce ORGANIZACJA.

ĆWICZENIE

Ćwiczenie jak i lekcje odbywają się w budynku przy ul. Bednarskiej 11. Zagwarantowane jest około czterech godzin ćwiczenia dziennie dla poziomu akademickiego i średniego oraz minimum dwie godziny ćwiczenia dziennie dla poziomu podstawowego. Ćwiczenie jest precyzyjnie organizowane w odcinkach 40-minutowych na każdy dzień Warsztatów dla każdego uczestnika w zależności od godziny lekcji. Organizacja ćwiczenia również zakłada tryb rotacyjny, zapewniający w miarę równy dostęp do różnej jakości instrumentów dostępnych w ćwiczeniówkach – w tym do znakomitych fortepianów Kawai – oraz w miarę sprawiedliwy podział godzin. Oprócz precyzyjnego i skomplikowanego systemu regularnego ćwiczenia zawartego w odpowiednich tabelach, każdemu uczestnikowi organizowana jest godzinna rozgrzewka przed codzienną lekcją. Rozgrzewka również ujęta jest w planie ćwiczenia.

Uczestnicy z Warszawy, dysponujący z założenia własnymi instrumentami w domach, wyłączeni są z planu ćwiczenia – nadal jednak mają zaplanowaną rozgrzewkę przed każdą lekcją. Plan ćwiczenia i rozgrzewek opublikowany jest drukiem na odpowiedniej tablicy ogłoszeń Warsztatów w Szkole oraz na stronie internetowej w zakładce ORGANIZACJA. 

ZAKWATEROWANIE UCZESTNIKÓW

W związku z remontem (termomodernizacja) Bursy Szkolnictwa Artystycznego, od 2019 roku, począwszy od XX Warszawskich Warsztatów Pianistycznych, warunki zakwaterowania uczestników, opiekunów i obserwatorów ulegają zmianie. Zmiana jest zdecydowanie korzystniejsza jeśli chodzi o lokalizację i warunki; jest niestety mniej korzystna pod względem obciążenia finansowego. Warsztatom udało się wynegocjować możliwość zakwaterowania w Domu Studenckim Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Dziekanka (ul. Krakowskie Przedmieście 58/60), usytuowanym na rogu Krakowskiego Przedmieścia i ul. Bednarskiej – 5 minut spacerem w dół ul. Bednarską do Szkoły. Wynegocjowana preferencyjna cena za dobę, oferowana przez Uniwersytet Muzyczny, jest jednak wyższa od oferowanej wcześniej przez Bursę i wynosi 64 zł brutto. Uregulowana przepisami Uniwersytetu Muzycznego cena zakwaterowania opiekunów i osób towarzyszących wynosi 82 zł brutto za dobę. Pomijając fakt, że jest to zdecydowanie najniższa cena noclegów w centrum Warszawy, zmiana ta istotnie wpływa na finansowy bilans Warsztatów.

W związku z powyższym, podjęta została decyzja o wyłączeniu finansowania zakwaterowania z opłaty za udział w Warsztatach. Od 2019 roku opłata za uczestnictwo czynne w Warsztatach bez zakwaterowania pozostaje na niezmienionym poziomie 900 zł (za uczestnictwo bierne bez zakwaterowania 400 zł), natomiast koszty zakwaterowania w Domu Studenckim Dziekanka uczestnicy z Polski ponosić będą osobno, we własnym zakresie. Rezerwacji zakwaterowania dokona Kierownik Organizacyjny Warsztatów w ustaleniu z Kierownikiem Dziekanki.

Podsumowując, dla uczestników z Polski wymagających zakwaterowania, całkowity koszt Warsztatów wyniesie:
900 zł opłaty za pakiet dydaktyczny + osobno zakwaterowanie (11 noclegów od 14 do 25 sierpnia) w kwocie 704 zł = razem 1 604 zł.

Wyłączona z systemu finansowania Warsztatów opłata za zakwaterowanie regulowana będzie przez uczestników czynnych i biernych bezpośrednio w Domu Studenckim Dziekanka na podstawie wystawionych przez Dziekankę faktur.

WYŻYWIENIE W CZASIE WARSZTATÓW

W budynku przy ul. Bednarskiej znajduje się bufet, w którym można wykupić smaczne i niedrogie posiłki (opłata za udział w Warsztatach nie pokrywa kosztów wyżywienia). Orientacyjny koszt obiadu – ok. 15 zł. Przerwy na posiłki są zsynchronizowane z planami lekcji i ćwiczenia w taki sposób, by w maksymalnym stopniu zapewnić komfort pracy młodych pianistów.

KONCERTY, WYKŁADY, DZIEŃ WOLNY

Intensywny program Warsztatów utrudnia organizowanie regularnych koncertów uczestników. Koncerty takie mogą zostać zorganizowane jedynie na wniosek grup uczestników zgłaszających chęć publicznych występów. Ujmując rzecz historycznie – organizowane były tego typu koncerty dodatkowe w znanych warszawskich salach, nawet z udziałem orkiestry.  Program występów publicznych w dużym stopniu kłóci się jednak z założeniem programowym mówiącym o pracy nad nowym repertuarem. Jedynym stałym koncertem warsztatowym jest Koncert Finałowy, odbywający się zawsze w sobotę, w ostatnim dniu Warsztatów. Ze względów zarówno czasowych, jak i – wspomnianych wcześniej – programowych, udział w tym koncercie nie jest obligatoryjny. Uczestnicy chcący wystąpić na zakończenie kursu zgłaszają taką chęć organizatorowi i włączeni zostają do programu koncertu, w którym wykonać mogą zarówno pozycję przygotowaną wcześniej na Warsztatach, jak i pozycję przygotowaną poza warsztatami.

Po sześciu intensywnych dniach pracy warsztatowej plan zakłada Dzień Wolny. Dniem tym jest zawsze środa przypadająca tydzień po dniu otwarcia Warsztatów. W dniu wolnym nie ma regularnych lekcji i nie jest rozpisane ćwiczenie. W tym dniu po południu często odbywają się zajęcia dodatkowe w postaci seminariów, wykładów lub lekcji otwartych (patrz: HISTORIA).

W czasie uroczystości zamknięcia Warsztatów, przed Koncertem Finałowym uczestnicy otrzymują Dyplomy Uczestnictwa.

FINANSOWANIE, STYPENDIA, ZGŁOSZENIA i OPŁATY

Obsługą finansową Warszawskich Warsztatów Pianistycznych zajmuje się Fundacja Bednarska oraz firma Impresariat ps. art. Warsztaty są jedną z niewielu imprez tego typu w kraju, która nie będąc finansowaną przez żadną państwową instytucję, nie korzysta także – jak dotąd – z pomocy sponsorów. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu wysokich, jak na polskie warunki, opłat dla uczestników zagranicznych. W ten sposób osiągnięte zostają jednocześnie dwa cele: niezależność imprezy od jakichkolwiek instytucji lub osób z zewnątrz oraz jej dostępność dla polskich uczniów i studentów.

Warszawskie Warsztaty Pianistyczne prowadzą dla swoich uczestników bogaty program stypendialny. W przeszłości, w okresie współdziałania sieci jednorodnych kursów (Gold Country Piano Institute, Beskidzkie Warsztaty Pianistyczne) był on znacznie bardziej rozbudowany, o czym mowa w rozdziale HISTORIA. Obecnie program ten koncentruje się przede wszystkim na uczniach ZPSM im. Fryderyka Chopina, dla których fundowane są przynajmniej trzy pełne stypendia udziału w Warsztatach. Poza tym fundowane są częściowe stypendia dla wybranych polskich uczestników oraz częściowe stypendia dla uczestników zagranicznych delegowanych ze współpracujących z Warsztatami instytucji.

Zgłoszenia do udziału w Warsztatach odbywają się poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszenia On-Line do 30 czerwca (zakładka ZGŁOSZENIA).

Potwierdzenie udziału w Warsztatach zostaje wysłane do uczestników e-mailem do dnia 10 lipca.

Opłaty wnoszone są przelewem bankowym na konto Impresariatu ps. art. podane w formularzu zgłoszeń w terminie do 20 lipca (zakładka ZGŁOSZENIA).

W zakładkach REPERTUAR i ARCHIWUM znajdują się linki do plików PDF, które dokumentują pełną organizację Warszawskich Warsztatów Pianistycznych począwszy od XI Warsztatów w 2010 roku.

Opublikowany jest też pełny, szczegółowy plan organizacyjny obecnych Warsztatów, dostępny w zakładkach LEKCJE i ĆWICZENIE.