O Warsztatach

Obszarami, które wyróżniają Warszawskie Warsztaty Pianistyczne spośród innych kursów instrumentalnych są program i organizacja. Oba te obszary są ze sobą ściśle powiązane. Organizacja Warsztatów wynika jednak z nadrzędnej ideologii, jaką są założenia programowe. Założenia te – co omówione jest szczegółowo w rozdziale REPERTUAR – zakładają dla każdego uczestnika trzy cykle po trzy lekcje z trzema wykładowcami. Założenie zorganizowania dziewięciu lekcji poświęconych przynajmniej trzem pozycjom repertuaru w ciągu dziesięciu dni wymaga zarówno odpowiedniego podziału repertuaru każdego uczestnika pomiędzy wykładowców, jak i precyzyjnego zorganizowania intensywnego ćwiczenia wraz z odpowiednią rozgrzewką przed każdą lekcją.

PRZYDZIAŁ DO WYKŁADOWCÓW

ustalany jest przez Dyrektora Warsztatów w oparciu o ewentualne postulaty uczestników lub ich stałych nauczycieli. Począwszy od XV Warsztatów w 2014 roku wprowadzone zostały zmiany do założeń podziału na grupy uczestników, które wcześniej przydzielane były do jednego z zespołu trzech wykładowców. Według założeń obowiązujących do 2013 roku włącznie – do Grupy I przydzielani byli wszyscy zaakceptowani do udziału w Warsztatach studenci akademii, a do Grupy II – wszyscy uczniowie szkół muzycznych I-go stopnia. Uczniowie szkół muzycznych II-go stopnia natomiast przydzielani byli do Grupy I lub II decyzją Dyrektora Warsztatów (po konsultacji z wykładowcami) na podstawie swoich dotychczasowych osiągnięć.
Zmiana w tym działającym przez 14 lat systemie nastąpiła od XV Warsztatów w 2014 roku, kiedy zniesiono tzw. Grupy. Od tego momentu każdy uczestnik przydzielany jest do trzech wykładowców na podstawie decyzji Dyrektora Warsztatów podjętej czasem na wniosek uczestnika, najczęściej jednak na wniosek nauczyciela prowadzącego.
Lista z przydziałem uczestników do wykładowców opublikowana zostaje drukiem na głównej tablicy ogłoszeń warsztatów w szkole oraz na stronie internetowej w zakładce ORGANIZACJA w dniu otwarcia warsztatów.

PODZIAŁ REPERTUARU

dokonywany jest na zasadzie negocjacji przez kadrę wykładowców i odbywa się wieczorem, w dniu rozpoczęcia Warsztatów, bezpośrednio po ceremonii otwarcia. Każdy uczestnik przedstawia kadrze wykładowców pozycje repertuaru przygotowanego do opracowania na Warsztatach oraz zarówno swoje ewentualne preferencje, jak i preferencje swojego nauczyciela dotyczące przydziału pozycji repertuarowych do konkretnych wykładowców. Kadra ustala przydział w obecności uczestnika na drodze otwartej dyskusji i – ewentualnie – negocjacji. Przydział repertuaru zostaje w ciągu pierwszych trzech dni trwania kursu opublikowany drukiem na głównej tablicy ogłoszeń warsztatów w szkole oraz na stronie internetowej w zakładce REPERTUAR.

ROZKŁAD LEKCJI

Począwszy od XVI Warsztatów w 2015 roku zarówno lekcje jak i ćwiczenie odbywają się w dwóch obiektach szkolnych – przy ul. Bednarskiej 11 oraz przy ul. Połczyńskiej 56.
Rozkład lekcji opracowany zostaje na podstawie przydziału uczestników do wykładowców i zakłada tryb rotacyjny. Rotacja lekcji dotyczy zarówno godzin, jak i sal wykładowych. Chodzi o to, aby wszyscy uczestnicy traktowani byli w tym względzie w miarę równo i sprawiedliwie. Rozkład lekcji opublikowany jest drukiem na odpowiedniej tablicy ogłoszeń Warsztatów w Szkole oraz na stronie internetowej w zakładce ORGANIZACJA.

ĆWICZENIE

Począwszy od XVI Warsztatów w 2015 roku zarówno ćwiczenie jak i lekcje odbywają się w dwóch obiektach szkolnych – przy ul. Bednarskiej 11 oraz przy ul. Połczyńskiej 56.
Zagwarantowane jest około czterech godzin ćwiczenia dziennie dla poziomu akademickiego i średniego oraz minimum dwie godziny ćwiczenia dziennie dla poziomu podstawowego. Ćwiczenie jest precyzyjnie organizowane w odcinkach 40-minutowych na każdy dzień Warsztatów dla każdego uczestnika w zależności od godziny lekcji. Organizacja ćwiczenia również zakłada tryb rotacyjny, zapewniający w miarę równy dostęp do różnej jakości instrumentów dostępnych w ćwiczeniówkach, oraz w miarę sprawiedliwy podział godzin. Oprócz precyzyjnego i skomplikowanego systemu regularnego ćwiczenia zawartego w odpowiednich tabelach, każdemu uczestnikowi organizowana jest godzinna rozgrzewka przed codzienną lekcją. Rozgrzewka również ujęta jest w planie ćwiczenia.
Uczestnicy z Warszawy, dysponujący z założenia własnymi instrumentami w domach, wyłączeni są z planu ćwiczenia – nadal jednak mają zaplanowaną rozgrzewkę przed każdą lekcją. Plan ćwiczenia i rozgrzewek opublikowany jest drukiem na odpowiedniej tablicy ogłoszeń Warsztatów w Szkole oraz na stronie internetowej w zakładce ORGANIZACJA.

ZAKWATEROWANIE UCZESTNIKÓW

Uczestnicy przyjezdni w większości zakwaterowani są w Bursie Szkolnictwa Artystycznego przy ulicy Miodowej, a więc w odległości około 10 minut spacerem od siedziby szkoły przy ul. Bednarskiej. Uczestnicy mający lekcje zaplanowane przy ul. Połczyńskiej mogą skorzystać ze szkolnego transportu (mini-bus) kursującego pomiędzy szkołami lub z wygodnego transportu miejskiego (numery linii podane przy otwarciu Warsztatów). Koszt zakwaterowania uczestników spoza Warszawy wchodzi w skład ich opłaty za kurs.
Uczestnicy spoza Warszawy mogą na własną prośbę uzyskać pomoc w znalezieniu innego, taniego zakwaterowania. W takich wypadkach ich opłata za Warsztaty zostaje pomniejszona o 200 zł, a koszty zakwaterowania pokrywają sami.
Uczestnikom z Warszawy nie przysługuje zakwaterowanie organizowane przez Warsztaty.

KONCERTY, WYKŁADY, DZIEŃ WOLNY

Intensywny program Warsztatów utrudnia organizowanie regularnych koncertów uczestników. Koncerty takie mogą zostać zorganizowane jedynie na wniosek grup uczestników zgłaszających chęć publicznych występów. Ujmując rzecz historycznie – organizowane były tego typu koncerty dodatkowe w znanych warszawskich salach, nawet z udziałem orkiestry.  Program występów publicznych w dużym stopniu kłóci się jednak z założeniem programowym mówiącym o pracy nad nowym repertuarem. Jedynym stałym koncertem warsztatowym jest Koncert Finałowy, odbywający się zawsze w sobotę, w ostatnim dniu Warsztatów. Ze względów zarówno czasowych, jak i – wspomnianych wcześniej – programowych, udział w tym koncercie nie jest obligatoryjny. Uczestnicy chcący wystąpić na zakończenie kursu zgłaszają taką chęć organizatorowi i włączeni zostają do programu koncertu, w którym wykonać mogą zarówno pozycję przygotowaną wcześniej na Warsztatach, jak i pozycję przygotowaną poza warsztatami.
Po sześciu intensywnych dniach pracy warsztatowej plan zakłada Dzień Wolny. Dniem tym jest zawsze środa przypadająca tydzień po dniu otwarcia Warsztatów. W dniu wolnym nie ma regularnych lekcji i nie jest rozpisane ćwiczenie.
W tym dniu po południu często odbywają się zajęcia dodatkowe w postaci seminariów, wykładów lub lekcji otwartych (patrz: HISTORIA).
W czasie uroczystości zamknięcia Warsztatów, przed Koncertem Finałowym uczestnicy otrzymują Dyplomy Uczestnictwa.

FINANSOWANIE, STYPENDIA, ZGŁOSZENIA i OPŁATY

Obsługą finansową Warszawskich Warsztatów Pianistycznych zajmuje się Fundacja Bednarska oraz firma Impresariat ps. art. Warsztaty są jedną z niewielu imprez tego typu w kraju, która nie będąc finansowaną przez żadną państwową instytucję, nie korzysta także – jak dotąd – z pomocy sponsorów. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu wysokich, jak na polskie warunki, opłat dla uczestników zagranicznych. W ten sposób osiągnięte zostają jednocześnie dwa cele: niezależność imprezy od jakichkolwiek instytucji lub osób z zewnątrz oraz jej dostępność dla polskich uczniów i studentów.
Warszawskie Warsztaty Pianistyczne prowadzą dla swoich uczestników bogaty program stypendialny. W przeszłości, w okresie współdziałania sieci jednorodnych kursów (Gold Country Piano Institute, Beskidzkie Warsztaty Pianistyczne) był on znacznie bardziej rozbudowany, o czym mowa w rozdziale HISTORIA. Obecnie program ten koncentruje się przede wszystkim na uczniach ZPSM im. Fryderyka Chopina, dla których fundowane są przynajmniej trzy pełne stypendia udziału w Warsztatach. Poza tym fundowane są częściowe stypendia dla wybranych polskich uczestników oraz częściowe stypendia dla uczestników zagranicznych delegowanych ze współpracujących z Warsztatami instytucji.

Zgłoszenia do udziału w Warsztatach odbywają się poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszenia On-Line do 30 czerwca (zakładka ZGŁOSZENIA).

Potwierdzenie udziału w Warsztatach zostaje wysłane do uczestników e-mailem do dnia 10 lipca.

Opłaty wnoszone są przelewem bankowym na konto Impresariatu ps. art. podane w formularzu zgłoszeń w terminie do 15 lipca (zakładka ZGŁOSZENIA).

W zakładkach REPERTUAR i ARCHIWUM znajdują się linki do plików PDF, które dokumentują pełną organizację Warszawskich Warsztatów Pianistycznych począwszy od XI Warsztatów w 2010 roku.
Opublikowany jest też pełny, szczegółowy plan organizacyjny obecnych Warsztatów, dostępny w zakładkach LEKCJE i ĆWICZENIE.